Witamy na stronie internetowej Polskiej Szkoły Dokształcającej im. św. Faustyny w Ozone Park w Nowym Jorku! Zapisy 9:00-11:00 rano Sobota 9/4, Sobota 9/11 Zajecia rozpoczynamy 9/18 o 10:00 rano 101-60 92 Street Ozone Park, NY 11416

 

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i umacnia się. Przychodząc na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Ogłoszenia Kulturalno-RozrywkoweStrona: Poprzednia | 2 | Następna

 

- - - Strona 2 z 3 - - -

 

VI POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI 2020: JESTEŚMY RAZEM

 
VI POLONIJNY DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI 2020: JESTEŚMY RAZEM
Święto polskiego języka jak co roku będziemy obchodzić w trzeci weekend października, czyli w tym roku w dniach 17-18 października. Będzie inaczej, ale niestety, wszystko w tym roku jest inaczej i nie mamy na to wpływu.
Damy radę! Maseczka na twarzy wcale przecież nie przeszkadza, by wspólnie zaśpiewać czy porozmawiać o tym, dlaczego pierogi stały się polskim daniem eksportowym numer jeden i czy można się nimi kiedykolwiek przejeść? Albo podzielić się opowieściami o historii polskich przodków, o wrażeniach z ostatnich odwiedzin u Smoka Wawelskiego, czy o przeczytanej ostatnio polskiej książce. Szkoły i instytucje jak co roku zapraszamy do wykorzystania pięknej grafiki eventowej niezastąpionego Andrija Fila, który jest z nami od początku istnienia PDD, czyli 2014 roku! Przypomnijmy, że autorką polonijnego kogutka – logo Polonijnego Dnia Dwujęzyczności jest Beata Ślązak – Zalewski. Powieśmy plakaty w naszych klasach „online”, wstawmy je na portale i w media społecznościowe. Niech nas w ten weekend połączą, niech piękny, symboliczny kogutek zdobi w tym dniu nasze domy i biurka w każdym zakątku świata, podkreślając naszą determinację przetrwania w każdych okolicznościach.

Życzymy wspaniałego święta polskiego języka!

 

 

 

2020-10-06 21:50:30 ET

Tomasz Bielecki

 


http://civitaschristianaturek.eu/

 
http://civitaschristianaturek.eu/

XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Organizator:
Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” w Turku

Honorowy Patronat:

Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Robert Gaweł, Wielkopolski Kurator Oświaty
Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański
Jego Ekscelencja Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
I. Postanowienia ogólne
Celem konkursu jest pokazanie piękna otaczającego nas świata i promowanie młodych artystów. Twórczość artystyczna jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, służącym rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży, a także odkrywaniu talentów wśród dzieci niepełnosprawnych.

1.1. Czas trwania Konkursu od 1.10.2020 r. do 12.02.2021 r.
1.2. Technika prac plastycznych: malarstwo na papierze, rysunek, collage, grafika.
1.3. Tematyka prac plastycznych:

- Polska, moja Ojczyzna
- Sport
- Natura
- Moja rodzina
- Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna…

II. Warunki uczestnictwa
2.1. Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku od 3 do 25 lat.
2.2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 prac plastycznych, nigdzie
wcześniej niepublikowanych, ani nieprezentowanych w innych konkursach.
Prace plastyczne muszą być związane z tematyką konkursu (patrz punkt 1.3.).
2.3. Format prac A4 - 29,7 x 21cm.
2.4. Prosimy nie oprawiać prac w passe - partout.
2.5. Prace plastyczne wykonane w innym formacie nie wezmą udziału w konkursie.
2.6. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko prace plastyczne, które sam wykonał i do
których przysługują mu pełne prawa autorskie i osobiste.
2.7. Przesłane prace plastyczne na konkurs nie mogą w żaden sposób naruszać praw
własności intelektualnej, bądź innych praw osób trzecich.
2.8. Każda praca plastyczna musi być opisana z naklejoną informacją: (wzór opisu
pracy plastycznej)
- imię i nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania z kodem pocztowym, email,
telefon kontaktowy,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, nazwa szkoły lub innej instytucji
kulturalnej, dokładny adres z kodem pocztowym, email, telefon kontaktowy
opiekuna.
Prace plastyczne bez metryczki i podpisanej karty uczestnictwa nie będą brane
pod uwagę przy ocenie.
2.9. Udział w konkursie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolny.

2.10. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zastrzega sobie prawo do
bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystaw,
we wszystkich publikacjach, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także
na innych nośnikach przetwarzania danych.
2.11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez
każdego uczestnika konkursu pisemnego oświadczenia (załącznik).
2.12. Prace plastyczne przesyłamy w sztywnym opakowaniu pocztą
do 12.02 2021 roku na adres:

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
im. Włodzimierza Pietrzaka
PLASTYKA
ul. Kolska Szosa 10/21
62-700 Turek
POLSKA

2.13. Prace, które dotrą do siedziby organizatora po tym terminie 12.02.2021 r.,
nie wezmą udziału w konkursie.
2.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac
w transporcie pocztowym.
2.15. Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność
organizatora konkursu.
2.16. Złożenie oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
2.17. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
które naruszają regulamin konkursu.

III. Zasady przyznawania nagród w konkursie
3.1. Organizator konkursu powołuje niezależne profesjonalne jury, które przyzna
nagrody.
3.2. Jury przyznaje nagrody w następujących kategoriach:
Kategoria 3 - 6 lat
Kategoria 7-12 lat
Kategoria 13 - 17 lat
Kategoria 18 - 25 lat
Laureaci I, II i III nagrody otrzymują nagrody rzeczowe.
Laureaci wyróżnień otrzymują dyplomy.

3.3. Podział nagród należy do organizatora.
3.4. Zwycięzca I, II, III nagrody zobowiązany jest do przyjazdu na Galę Finałową.
3.5. Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent
pieniężny, ani zamiany na inną nagrodę.
3.6. W przypadku nieodebrania nagrody przez okres 90 dni nagroda przechodzi na
następną edycję konkursu i pozostaje do dyspozycji organizatora.
3.7. Werdykt jury konkursu plastycznego jest nieodwołalny.
3.8. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez uczestnika konkursu
nieprawdziwych danych, lub danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą
z tego niemożność skontaktowania się z uczestnikiem.
3.9. Finał połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 24.04.2021 roku w Kaliszu.

IV. Realizacja nagród
4.1. Laureaci konkursu i opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie jury przez
organizatora pocztą elektroniczną - emailem.
4.2. Laureat konkursu przyjeżdża po odbiór nagrody na własny koszt.
Laureat konkursu z zagranicy nagrodę otrzymuje pocztą.
4.3. Laureat z potwierdza swój przyjazd na Finałową Galę połączoną z wręczeniem
nagród w formie elektronicznej email: konkurspietrzak@interia.eu
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
4.5. Wykładnia i interpretacja regulaminu konkursu należy wyłącznie do organizatora.
4.6. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje dyrektor konkursu.
4.7. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.

Uwaga:
Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników konkursu, nauczycieli i opiekunów prawnych dzieci
i młodzieży poniżej 18 lat o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu. Pozwoli to uniknąć potencjalnych nieporozumień związanych z przebiegiem konkursu, wykorzystaniem prac konkursowych, a także z przyznaniem nagród.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać, wysyłając zapytanie na adres:
konkurspietrzak@interia.eu

www.civitaschrtistianaturek.eu

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, czekają atrakcyjne nagrody

Oświadczenie Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego

XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY EDYCJA PLASTYCZNA
„Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”
(oświadczenie składane jest razem z pracami nadesłanymi na konkurs)

____________________________ _______________________________
Imię i nazwisko, klasa i wiek uczestnika adres zamieszkania, kod pocztowy

______________________ ______________________________
telefon, email uczestnika nazwa, adres szkoły z telefonem i email

Oświadczam, iż jestem autorem pracy plastycznej zgłoszonej na XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY EDYCJA PLASTYCZNA „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich, osobistych oraz majątkowych zgłoszonych prac.
1. Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs na rzecz organizatora.
2. Zakres przeniesionych praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, prezentacji w mediach itp.

3. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lita. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku w celu wzięcia udziału w XII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna

............................................

data i podpis rodzica / opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej
Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku, ul. Kolska Szosa 10/21, 62-701 Turek.
3) Administrator danych osobowych - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) możliwości wzięcia udziału w XII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka
b) odebrania nagrody w konkursie
c) udostępnienia informacji o zwycięzcach
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani wniosku lub zgody.
6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku po zakończeniu konkursu.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zobowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana w Turku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w konkursie.
11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

zapoznałam / zapoznałem się

.........................................................
data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
w Turku wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii, nagrań lub innych form
utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Turku.

Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej www.civitaschristianaturek.eu

...................................................
podpis rodzica / opiekuna

WZÓR OPISU PRACY PLASTYCZNEJ
Uwaga! Opis pracy należy wykonać komputerowo, wszystkie pola muszą być wypełnione obowiązkowo.
Metryczkę przyklejamy na pracę

TEMATYKA PRACY PLASTYCZNEJ

MIEJSCE WYKONANIA ROK

Nazwisko Imię Klasa Wiek
Adres uczestnika z adresem i kodem pocztowym

e-mail uczestnika konkursu

telefon uczestnika konkursu
NAZWISKO i IMIĘ (opiekuna, nauczyciela, instruktora)

Telefon kontaktowy opiekuna
NAZWA INSTYTUCJI KULTURALNEJ, SZKOŁY, PARAFII, STOWARZSZENIA
Z ADRESEM I KODEM POCZTOWYM

E-MAIL KONTAKTOWY OPIEKUNA

 

 

 

2020-10-06 21:40:20 ET

Tomasz Bielecki

 


🐻 Opiekun słynnego misia Wojtka

 
Szanowni Panstwo

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z Centrala Polskich Szkół Dokształcających serdecznie zapraszają na spotkanie online z ppłk. prof. Wojciechem Narębskim, które odbędzie się w środę, 8 lipca 2020 roku o godzinie 10AM (czasu nowojorskiego)

❓ Kim jest ppłk. prof. Wojciech Narębski?
🐻 Opiekun słynnego misia Wojtka
🎖 Weteran Bitwy o Monte Casino
👉🏼 Spotkanie prowadzone przez por. rez. Karola Cierpicę

✅ Link do rezerwacji miejsca i więcej informacji:
www.polishyouth.org/wojtek

W załączniku przesyłam plakat spotkania.

Pozdrawiam serdecznie!
Jakub J. Staniewski

image.png
Jakub J. Staniewski
Prezes
Polskie Stowarzyszenie Młodzieży
T +1 (917) 524-7934
E jstaniewski.psm@gmail.com
W www.polishyouth.org

 

 

 

2020-07-06 09:27:39 ET

Tomasz Bielecki

 


Wybory

 
Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się II turą Wyborów Prezydenckich RP, uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 6.07. do dnia głosowania, w sobotę 11.07. włącznie będzie możliwość bezpośredniego dostarczania pakietów wyborczych do siedziby Konsulatu (adres poniżej).

Będzie to można zrobić:
· od poniedziałku do piątku w godzinach pracy naszego urzędu oraz
· w sobotę od 7:00 do 21:00, tj. do zakończenia głosowania
Oczywiście nadal pozostaje możliwość wysyłania pakietów wyborczych drogą pocztową.

Uprzejmie proszę o podzielenie się tą informacją w Państwa społecznościach, tak aby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w nadchodzących wyborach.

Z wyrazami uszanowania,

Mateusz Z. Gmura
Wicekonsul
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
233 Madison Ave (Jan Karski Corner)
New York, NY 10016
tel: +1 (646) 237-2111 | kom. +1 (646) 670-2471
www.nowyjork.msz.gov.pl
Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

 

 

 

2020-07-06 09:25:04 ET

Tomasz Bielecki

 


Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce we współpracy z grupą „Polska Running Team” zaprasza do udziału w biegu/marszobiegu:
“Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
3 marca 2019 (niedziela) godzina 12 w południe, Forest Park, Queens, dystans - 1963 metry.

The Pilsudski Institute of America in cooperation with Polish Running Team invites you to participate in the race, Wolf's Trail - a Run to honor Polish Cursed Soldiers, on March 3rd, 2019 (Sunday) at noon in Forest Park, Queens.
Lokalizacja parkingu: 40°41'56.8"N 73°51'27.0"W

Prosimy o wcześniejszą rejestrację, liczba miejsc jest ograniczona, nie możemy zagwarantować rejestracji na miejscu.

https://www.eventbrite.com/e/bieg-tropem-wilczym-2019-tickets-54656491036

 

Załącznik nr 1:

 

 

 

 

2019-02-04 01:00:59 ET

Tomasz Bielecki

 


- - - Strona 2 z 3 - - -

 

Strona: Poprzednia | 2 | Następna 

 

"Dziecko jest źródłem nadziei, mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społeczeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swoją przyszłość naród, widzi kościół."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Strona zasilana przez
Internetowy Serwis Edukacyjny

Potrzebujesz stronę internetową dla Twojej szkoły?

Internetowy Serwis Edukacyjny jest prostym rozwiązaniem na usprawnienie działalności Twojej szkoły pod względem administracyjnym, komunikacyjnym i mobilnym. System ten oferuje panel administracyjny dla pracowników szkoły, który umożliwia administrowanie danych w prosty i szybki sposób, jak również szybką komunikację z rodzicami.

Promuj Twój biznes z nami!

Chesz zareklamować Twój biznes na naszej stronie? Nie czekaj, zadzwoń już dziś, a szkoła otrzyma 50% dofinansowania od wartości Twojej reklamy. Wartość danej reklamy jest uzależniona od miejsca i ilości odsłonięć na danej stronie. Jedno odsłonięcie jest w okolicach $0.01-$0.02 (CPV - Cost Per View) - jest to kilkadziesiąt razy taniej niż wartość rynkowa.

Potrzebujesz stronę internetową lub web hosting?

Oferujemy promocje na projekty mobilnych stron internetowych i ich utrzymanie. Masz już stronę? To dobrze, stransferuj swoją stronę www do nas, a otrzymasz 10% zniżki. Powołaj się na tą reklamę, a szkoła otrzyma dofinansowanie od każdego nowego klienta.


Infromacje dot. stron www dla szkół, biznesów i reklam na stronach Internetowego Serwisu Edukacyjnego:

 

internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | http://www.naszaszkola.org

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

 

 

"DOM SAMOTNEJ MATKI" (Visitation House) - reklama sponsorowana przez Internetowy Serwis Edukacyjny

 

 

Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Faustyny - Ozone Park, Nowy Jork
101-60 92 Street - Ozone Park, NY 11416 - United States of America

 

 


 

 


 

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Internetowy Serwis Edukacyjny | internetowyserwisedukacyjny@gmail.com | Portal ISE 2.10

 

CSS Framework copyright by Vision Design - graphic zoo | MFG labs icon set copyright by MFG labs